Links

Kultur- und Schulservice Bamberg: www.ks-bam.de
Deutscher Museumsbund e. V.:
www.museumsbund.de
Museen der Stadt Bamberg: www.bamberg.de/museum
Bamberger Bündnis gegen Rechtsextremismus: www.bamberg-gegen-rechtsextremismus.de
Raum für Kultur: www.uni-royal-bamberg.de
Museen auf dem Domberg: www.domberg-bamberg.de